Nieuw afvalbeleid

vuilniswagen


In Maasgouw produceren we jaarlijks 597 kilo afval per persoon. Een groot deel daarvan is restafval en het verwerken van restafval is kostbaar. Vanwege het milieu en om het ophalen van afval betaalbaar te houden, zijn nieuwe maatregelen nodig. Daarom veranderen er een aantal zaken in ons afvalbeleid vanaf 2022. 

Waarom willen we minder restafval?

Jaarlijks wordt er in Maasgouw 597 kilo afval per persoon geproduceerd. Ongeveer 70% daarvan leveren we gescheiden in. Groente, fruit en tuinafval (GFT) staan aan kop: daarvan scheiden we per jaar zo’n 96 kilo. We scheiden 92 kilo glas en papier en 50 kilo plastic verpakkingen, drinkpakken en metalen.

Afval scheiden is goed voor het milieu: de materialen worden gerecycled en dat spaart nieuwe grondstoffen en energie. Daarom is het zo belangrijk dat we ons restafval goed scheiden op materialen die we kunnen recyclen. Uit een onderzoek van Reinigingsdienst Maasland bleek dat slecht 22% van ons restafval uit echt restafval bestond en maar liefst 52% van ons restafval bestond uit GFT. Het grootste deel van ons restafval bestaat dus uit afval dat ergens anders hoort en dat gratis kan worden aangeboden. Dat is jammer, want nu gaat al het ingeleverde restafval naar afvalenergiecentrales en wordt daar verbrand. Het is daardoor de duurste afvalsoort. Door het restafval beter te scheiden, kunnen we dus de kosten beheersbaar houden.

Samenstelling restafval

Samenstelling van het restafval in Maasgouw in procenten (onderzoek Maasland september 2020)

Afvalbeleid vanaf 2022

Vanwege het milieu en om de kosten voor het ophalen van afval voor iedereen in de gemeente betaalbaar te houden, zijn nieuwe maatregelen nodig. Maasgouw wil de hoeveelheid restafval in 2023 terugbrengen naar 100 kilo en in 2025 naar 80 kilo per inwoner. Dat is belangrijk, want de verwerking van restafval gaat ons steeds meer geld kosten. Omdat dit afval wordt verbrand,is het ook nog eens slecht voor het milieu. Door ons afval (nog) beter te scheiden, kunnen we veel geld besparen. Daarom wordt het afvalbeleid vanaf 1 januari 2022 aangepast. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie. 

Wat gaat er veranderen:

Het vastrecht gaat omlaag

Op dit moment betaalt u via het vastrecht een vast bedrag voor het verwerken van huishoudelijk afval. Hierin zijn nu ook de eerste 14 ledigingen van de container met  restafval meegenomen. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u per keer dat u de restafvalcontainer aan de straat zet. Het vastrecht gaat omlaag, doordat u niet meer automatisch betaalt voor 14 ledigingen. Als u uw restafval goed scheidt, kan u dit dus veel voordeel opleveren ten opzichte van het huidige systeem. 

Restafval een keer per 4 weken opgehaald

De inzameling van het restafval gebeurt minder vaak. In plaats van één keer per 2 weken wordt vanaf 2022 het restafval nog maar ééns in de 4 weken opgehaald. Elk huishouden betaalt per keer dat de restafvalcontainer aan de straat wordt gezet. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van de container.

PMD-afval wordt aan huis opgehaald

Plastic, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD-afval) worden straks één keer per twee weken aan huis opgehaald. Hiervoor worden speciale plastic zakken beschikbaar gesteld.

Gft-afval: extra of grotere maat container mogelijk

Voor de inzameling van groente- fruit en tuinafval verandert er niets. Het gft-afval wordt iedere twee weken opgehaald. U behoudt uw eigen maat gft-container. Wel krijgt u, bij de invoering van het nieuwe inzamelsysteem, de mogelijkheid om éénmaal gratis te ruilen van containermaat. Daarnaast bestaat, bij de invoering van het nieuwe inzamelsysteem, de mogelijkheid om kosteloos een extra 140 liter container aan te vragen.

Medisch afval

Er komen aparte voorzieningen voor inwoners met medisch afval.

Afvalcoach om u te helpen

Om u te helpen uw afval zo  goed mogelijk  te scheiden, zodat er zo min mogelijk restafval overblijft, gaat de gemeente afvalcoaches aanstellen.  

Oud papier

Het inzamelen van oud-papier blijft zoals het was.

Onderzoek afvalinzameling

In december 2020 en januari 2021 hield de gemeenten een enquête over het huidige afvalbeleid. Deze enquête werd ingevuld door 655 inwoners van gemeente Maasgouw. De uitkomsten hiervan hebben meegewogen in de keuzes die de gemeente nu maakt voor dit nieuwe systeem voor  afvalinzameling.
Uit dit onderzoek bleek dat de inwoners tevreden zijn over de inzameling van afval in Maasgouw. Inwoners zetten de restafvalcontainer gemiddeld 13 keer per jaar aan de straat. Het aan huis ophalen van PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankpakken)  in zakken heeft de voorkeur. Ook vinden de deelnemers aan de enquête het belangrijk om te laten betalen voor  de hoeveelheid afval die wordt aangeboden. Het inzamelen van afval mag niet meer gaan kosten.

Bronvermelding: Gemeente Maasgouw

Print Friendly, PDF & Email