DOP – het Dorpsontwikkelplan

Memo Werkgroep Historisch karakter
Memo Werkgroep Maasdijk
Werkgroep Historische kern- beeldkwaliteit en Maasdijk
 
De twee aspecten Historische kern- beeldkwaliteit en Maasdijk zijn samen opgepakt en worden door één werkgroep uitgewerkt. Deze werkgroep bestaat uit Mieke Zuijdgeest-Kehrens, Roel Ritzen, Jurriaan Tjeenk Willink, Bert Kaumo en voorzitter Xaviera Burón Klose-Ritzen. Zij hebben voor beide aandachtspunten een Memo geschreven die eind januari is aangeboden aan de gemeente Maasgouw. 
 
Klik op de afbeelding om het memo te downloaden.
 

28 februari 2020.

De dorpsraad heeft met het College van Burgemeester en Wethouders een zeer positief overleg gehad over de voortzetting van ons DOP. Daarna heeft er met de burgemeester een gesprek plaats gevonden en zijn er verdere afspraken gemaakt over de vormgeving van de samenwerking.
Per gekozen thema is er een werkgroep geformeerd.
Een van die werkgroepen is de ‘Werkgroep Voorzieningen’.
Deze werkgroep bestaat uit: Peter Graus, Roel Ritzen, Peter Ros, Alcuin Thijssen, Piet Tonnaer en voorzitter Jan Mueters.
De werkgroep heeft een inventarisatie (via interviews) gemaakt van de wensen van de verenigingen/stichtingen betreffende een ‘nieuw’ multifunctioneel centrum (MFC).
Er is een brief verstuurd naar het College van B & W met als bijlage de handtekeningen van de verenigingen/stichtingen om dit initiatief te ondersteunen.


Klik op de afbeelding om de brief en bijlage te downloaden.

Het 19 pagina’s tellende DOP-rapport in A-4 formaat kunt u hier lezen en/of downloaden.

DE DORPSRAAD

Voor ons is Stevensweert het mooiste dorp van Limburg en dat willen we zo houden. Daarom is er op verzoek van de inwoners een dorpsraad opgericht. De dorpsraad Stevensweert bestaat inmiddels bijna 3 jaar. Doel is om de leefbaarheid van ons mooie dorp te koesteren en te vergroten. Graag stellen we ons proactief op, waarbij we initiatieven enthousiasmeren door dorpsbewoners bij leefbaarheidsprojecten of -initiatieven te betrekken. De inzet van onze dorpsbewoners is hierbij de succesfactor!
Ook de samenwerking met de diverse instellingen en stichtingen zoals gemeente, provincie, natuurmonumenten Kl, en VKKL is van groot belang om onze projecten te doen slagen. We hebben inmiddels diverse projecten mogen vormgeven. Te denken valt aan o.a. ‘De Meersekamp’, de Wensbus en ‘Entente Florale’. Daarom is in overleg met de gemeente gekozen voor het creëren van een dorpsontwikkelplan, kortweg DOP.

HISTORISCH KARAKTER
PLANNEN
1. Graag willen we met hulp van een onafhankelijk bureau de parkeerproblematiek in de oude kern onderzoeken en hiervoor een plan opstellen.
2. We willen het rommelige straatbeeld, zoals kale muren en permanent geplaatste huisvuilcontainers, aanpassen.
3. Gezamenlijk werk maken van de beeldkwaliteit in de historische kern, waarbij nieuw- en verbouw passend dienen te zijn bij het karakter.
4. Verbeteren van de toegankelijkheid van de oude kern, o.a. door de aanleg van een rollatorpad.
5. Verhogen van de uitstraling van de vestingwerken, door het aanbrengen van aangepaste verlichting, beter onderhoud, een betere begrazing door bijv. schapen en mooier gras, dat goed bijgehouden kan worden en uitnodigend is voor activiteiten.Verbeteren van de kwaliteit van het water in de gracht.
6. Meer banken en afvalbakken op de Maasdijk plaatsen.*
7. De Maasdijk alleen toegankelijk maken voor voetgangers.
8. Aanpakken van verrommeling ontmantelde vesting Maasdijk, gedeelte kanon-Wilhelminalaan.
9. Het realiseren van een verbinding tussen de Hompesche Molen en Walburg, met een bomenlaan, zoals die vroeger ook bestaan heeft.

WIJK & GROENBEHEER
PLANNEN
1. Onkruidbestrijdingstraten oude kern, onderhoud wandelpaden en groenvoorziening Vestingwerken mag beter.
2. Vervanging verwijderde bomen op de Maasdijk.
3. Om overlast hondenpoep te beperken: inrichting omheinde hondenuitlaatplaats.
4. Plaatsen van afval bakken bij banken in het buitengebied, o.a. de Meersekamp
5. Bestrating voor de kerk. Na een regenbui ontstaan hier flinke plassen water.
6. Onderhoud van de plantsoenen in het dorp.
7. Maak de wegbermen bij de ingang van het dorp kleurrijk door het inzaaien met daarvoor bestemde bloemen.

SOCIAAL KLIMAAT
Een goed sociaal klimaat heeft een positieve invloed op het welzijn van bewoners. Bepalend zijn de behoefte, de samenstelling, de interesses en mogelijkheden van de mensen.

PLANNEN
1. Diversiteit woningaanbod.
2. Inburgeren nieuwe bewoners (betrokkenheid).
3. Bevorderen samenwerking verenigingen (ideeën uitwisselen).
4. Saamhorigheid en het dorpsgevoel stimuleren.
5. Van “Ik” naar “Wij” denken.

RECREATIE, TOERISME & SPORT

Mede dankzij de toeristen en recreanten is het mogelijk het draagvlak voor voorzieningen te vergroten, die daarmee ook aan de inwoners ten goede komen. Ook dit heeft een positief effect op de leefbaarheid van ons dorp.

PLANNEN
1. Dagstrand “De Kis” upgraden, eventueel in samenhang met enkele stranden in de omgeving.
2. De jachthaven mag een nieuwe impuls krijgen, door meer te moderniseren en te investeren in bijv. verhuur van boten en waterfietsen, meer informatie en
bekendheid te geven in de onmiddellijke nabijheid en in het achterland van onze buurlanden België en Duitsland.
3. De toeristische bewegwijzering mag verbeterd worden (ontwikkeling Stevensweert-app).
4. Interessante cultuur-historische plekken toelichten.
5. Kano- en sloepjessteigers realiseren.
6. Botenberging Bastion Holland upgraden.
7. Open tuinen route organiseren.
8. Handhaven voetbalvelden/bevorderen buiten sporten.
9. Behoeftepeiling Jeu-de-Boule baan.

Prikkelpunten
Festival op vestingwerken [opera, pop, theater)
Kunstroute
Picknickplekken
Vismogelijkheden


VERKEER

Het verdient aanbeveling het verkeer, maar ook de parkeergelegenheden eens goed in kaart te brengen. Voorstel is om een specialistisch bureau te laten kijken naar het gedrag van de verkeersdeelnemers en een nieuw plan te laten opstellen.

PLANNEN
I. Knelpunten onveiligheid aanpakken [in het voordeel van fietsers en voetgangers).
2. Maatregelen voor verandering gedrag.
weggebruikers
3. Bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer, ontsluiting van eigen inwoners
versus sluipverkeer door de kern.
4. Doorstroom verkeer versus verkeersveiligheid [vrije doorgang: niet zijnde een zo snel mogelijke doorgang).
5. Parkeermogelijkheden.
6. Economische belangen in het dorp – ondernemers
7. In itiatieven inwoners inventariseren/ concretiseren/ bundelen.
8. Verkeers- en snelheidsbeperkende.maatregelen op de “Weg langs de Grinderkens”.
9. Naast de vele auto’s wordt het landbouwverkeer intensiever, groter, breder en zwaarder, vooral op Eiland, Bilt en Brandt.
10. Meer oplaadpunten door toenemend aantal e-bikes en elektrische auto’s.

VOORZIENINGEN
Het welzijn van de inwoners is afhankelijk van de mogelijkheden en de voorzieningen, die een kern te bieden heeft. Leden van de Dorpsraad zijn ook in gesprek gegaan met een groep jongeren. Dit werd als zeer positief ervaren door beide groepen. Zo werd aangegeven dat het historische karakter gekoesterd en beschermd dient te worden. Wat gemist wordt zijn uitgaansmogelijkheden voor jongeren.

PLANNEN
1. Het realiseren van een multifunctionele ruimte waar iedereen gebruik van kan maken en gedragen wordt door de verenigingen.
2. Zorg dragen voor noodlijdende verenigingen en kleine stichtingen.
3. Het koesteren van het historisch karakter.
4. Initiatieven organiseren voor en door jongeren.
5. Het realiseren van een rollatorpad (kern), een pin-automaat
6. Het handhaven/koesteren van winkels/voorzieningen voor de noodzakelijke levensbehoeften.
7. Aangepaste woningen voor senioren.
8. Door middel van parapluvorming streven naar het voorkomen dat iedere vereniging apart voor een activiteit en/of vergunning moet zorgen.
9. Stimuleren digitaal met de tijd mee te gaan, jongen oud.
10. Hulp geven waar nodig is.

Het DOP is inmiddels aangeboden aan wethouder Johan Lalieu. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezigen een keuze gemaakt uit een aantal projecten (hier vet gedrukt), die als eerste opgepakt en uitgewerkt zullen worden. De Dorpsraad gaat voor deze projecten een aantal werkgroepen samenstellen. Heb je belangstelling voordeelname aan een werkgroep dan kun je je hiervoor aanmelden bij de Dorpsraad via www.dorpsraadstevensweert.nl. onder de knop Contact. Vermeld erbij naar welk thema/project je belangstelling uitgaat. Aanmelden kan natuurlijk ook bij een van de leden van de Dorpsraad. namen en adressen vind je op onze website.

SAMEN MAKEN WIJ ER WERK VAN!

Print Friendly, PDF & Email