Gemeente en Provincie

Gestructureerd overleg met de gemeente Maasgouw is een van de doelen van de “Stichting Dorpsraad Stevensweert”. Maar ook provinciale aangelegenheden hebben invloed op de dagelijkse gang van zaken in Stevensweert. Publicaties dienaangaande  van de gemeente en de provincie treft u op deze pagina aan.

De flyer ‘Herinrichting oude kern Stevensweert’ is op 13 mei 2021 verspreid onder de bewoners van het projectgebied ‘Oude kern Stevensweert’. Om andere bewoners en belangstellenden op de hoogte te brengen van de werkzaamheden, plaatsen we deze flyer op deze site, die u hier kunt downloaden.
Op pagina 2 vindt u een uitvoerige beschrijving van de plannen voor de herinrichting van de oude kern Stevensweert en de verdere gang van zaken over dit project. Meer informatie over de herinrichting van de oude kern vindt u op de gemeentelijke website.

Naast de 28 pagina’s tellende blauwdruk vindt u hier ook de voorlopige planning van de werkzaamheden. Ook deze planning is onder voorbehoud van het verloop van de coronacrisis.

Uitgebreide informatie hierover vindt u ook op de site in het Bericht van 26 april 2021 Werkzaamheden oude kern’.

Op de Konie, Stevensweert

1e kwartaal 2020: Start uitvoering

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het nieuwe plan zijn in oktober 2019 gestart. Toen is het speelterrein aan de Waaikamp weggehaald en is het bestek voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied aanbesteed. De firma BAM Infra heeft de aanbesteding gewonnen en zal in februari 2020 starten met het bouwrijp maken van het gebied. In die fase wordt de riolering voor de nieuwe woningen aangelegd en wordt de wegenstructuur gerealiseerd. De werkzaamheden zullen naar verwachting zo’n 6 weken duren. Eind maart 2020 is deze eerste fase dus gereed en zal het speelterrein nieuw worden opgebouwd in het centrale groengebied van de nieuwe wijk; zie het kaartje hier beneden. Vanaf begin april is het dan ook mogelijk te starten met de bouw van de woningen.

2019: Een nieuw plan dat past bij de wensen van deze tijd

Sinds begin jaren ’80 hebben al diverse plannen voor het gebied Op de Konie, gelegen aan de zuidrand van Stevensweert, de revue gepasseerd. Het nieuwe plan, dat in 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad, maakt de bouw van 29 woningen met de bijbehorende openbare ruimte mogelijk.  Het bestemmingsplan is dusdanig flexibel opgesteld dat het voor diverse doelgroepen mogelijk is hun woonwens te realiseren. Een gedeelte van de woningen zal projectmatig ontwikkeld worden (aangegeven in blauw op onderstaand kaartje), voor een ander deel zullen er ook bouwkavels worden uitgegeven waarop u uw nieuwe woning in eigen beheer kunt bouwen (de rode en groene kavels woningen op onderstaand kaartje).

Figuur 1: nieuw stedenbouwkundig plan voor de bouw van maximaal 29 woningen

Interesse in een woning of kavel?

De gemeente zal zelf geen woningen in het plangebied ontwikkelen: dat zullen de drie grondeigenaren ter hand nemen.

Meer informatie?

Wilt u informatie over de bouwmogelijkheden in het plan? Neemt u dan rechtstreeks contact op met de ontwikkelpartijen:

     Voor de rode kavels

  • AP Beheer BV

de heer Arie Paes

     apbeheer@planet.nl 

    Voor de groene kavels

  • Familie Bosters – Cuijpers

mevrouw Marlies Bosters

de heer Christian Bosters

      marliesbosters@gmail.com

      cbosters@gmail.com

     Voor de blauwe kavels

  • Bouwontwikkeling Jongen

de heer Ruud van Melick

      rvmelick@jongenprojectontwikkeling.nl

      www.wonen-opdekonie-stevensweert.nl

Wilt u informatie over de algemene voortgang van het project? Neemt u dan contact op met Chantal van der Goor, onze projectleider voor Op de Konie. Zij is op maandag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar via 0475 – 852 500 of stuur een mail naar c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl

Nieuw bestemmingsplan voor de Maasplassen
 
De Gemeente Maasgouw heeft een nieuw bestemmingsplan voor de Maasplassen ter inzage gelegd. In dit bestemmingsplan worden de bestemmingen van o.a. de jachthaven, de Kis èn Sportlaan-Julianalaan aangepast. Denk hierbij aan wijzigingen naar recreatief gebruik, agrarisch gebruik én permanent wonen.
Voor een ieder die meer inzicht wil; de stukken liggen (op afspraak) ter inzage bij de gemeente. Digitaal kan ook via ruimtelijke plannen, waarbij elk onderdeel afzonderlijk bekeken kan worden. Ga daarvoor naar https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer.

Klik linksboven op ‘Plannaam of -nummer’ en voer ‘Stevensweert’ in.

Je krijgt dan heel Stevensweert te zien. Je kunt met je muis schuiven naar het stuk grond waar je de bestemming van wilt zien, bijvoorbeeld de “jachthaven”. Klik op het gebied. Er verschijnt dan een menu met de geldende bestemmingsplannen. Klik dan op ‘maasplassen’ en de informatie van bestemming voor het aangeklikte stuk grond (en de grenzen daarvan) zijn zichtbaar en worden toegelicht. Je kunt in het rechter menu op “documenten” klikken en dan zie je achterliggende informatie. Zo kun je schuiven over alle percelen en alles apart aanklikken.
Is u dat te ingewikkeld; lees dan het gehele bestemmingsplan door de pdf  (58 pagina’s) hier te downloaden. Hierin wordt alles per deelgebied toegelicht. 
 
Indienen van zienswijzen kan tot 13 mei 2020 per post aan de gemeente.
 

Onze samenleving is constant in beweging en veranderingen gaan steeds sneller. Hierdoor is ook de verhouding tussen burger en overheid steeds aan veranderingen onderhevig. Dat heeft gevolgen voor de rollen en werkwijze die van de gemeente wordt verwacht. Daarbij moeten rollen worden ingevuld die traditioneel van aard zijn, maar ook steeds meer rollen die zijn gericht op ondersteuning en samenwerking.
De samenwerkingsrol is van belang omdat de gemeente voor een succesvolle aanpak van maatschappelijke opgaven afhankelijk is van andere partijen in de samenleving. Dit vraagt om een gemeente die zich als partner voor anderen opstelt, waaronder de Dorpsraad Stevensweert. Deze visie is opgesteld in een 32 pagina’s tellende “Strategische visie 2025 die u hier kunt lezen en/of downloaden.

De samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) en de provincie Limburg hebben samen het initiatief genomen tot het opstellen van een Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg. Dit op basis van het in mei 2012 ondertekende Bestuursakkoord Wonen Midden-Limburg. Het volledige 81 pagina’s tellende rapport kunt u hier lezen en/of downloaden.

 


 

Print Friendly, PDF & Email