Maasgouw van het gas af

Tussenstand VRAGENLIJST AARDGASVRIJ WONEN IN MAASGOUW ?

In totaal hebben tot nu toe (15 januari 2021) slechts 129 personen de vragenlijst ingevuld, waarvan er 8 uit Stevensweert, eigenlijk een  teleurstellend resultaat.
Onderstaand figuur geeft het resultaat aan van die 129:

Wat blijkt nu:
16 procent is het helemaal mee oneens.
20 procent is het oneens.

33 procent is het er mee eens.
28 procent is het er helemaal mee eens.
3 procent weet het niet.

Mag je stellen dat in totaal 36 procent van die 129 het er niet mee eens is, dat de gemeente Maasgouw aardgasvrij gemaakt wordt en 51 procent het er wel mee eens is. Zij vinden (51 procent) dus dat je aardgasvrij moet kunnen wonen in de gemeente Maasgouw.
Het aantal is echter te weinig om hier conclusies aan te verbinden. We roepen daarom iedereen in de gemeente Maasgouw op de vragenlijst in te vullen.

We kunnen ook stellen dat in de hele gemeente Maasgouw slechts 129 personen de moeite genomen hebben om die vragenlijst in te vullen. Een teleurstellend resultaat? Hoeveel procent is dit van de totale bevolking?
Wij houden u op de hoogte.
Wilt u meer weten over deze tussenstand klik op deze link.

Het enige doel op dit moment is dat we de burgers willen vragen hoe de burger op dit moment denkt over dat thema “van het gas af”. Heeft hij kennis genomen wat het precies inhoudt, heeft hij informatie kunnen vinden over dit onderwerp? Daarom is deze vragenlijst een inventarisatie van wensen, meningen, opvattingen en kennis over het thema en is opgezet en samengesteld door onze Coöperatie Duurzaam Maasgouw.
De Coöperatie wil met de uitkomsten van deze enquête onder de burgers van de gehele gemeente Maasgouw een bijdrage leveren aan de informatieronde die in maart a.s. georganiseerd wordt om raadsleden en commissieleden voor te lichten over het op te stellen Plan Transitievisie Warmte voor Maasgouw.

Deze enquête willen we op 1 maart a.s. afsluiten.

De Raad en het College van de gemeente moeten echter vóór eind 2021 die Transitievisie Warmte opgesteld hebben en goedgekeurd hebben! Een tijdsplanning waarin aangegeven wordt waar en wanneer men in Maasgouw van het gas af gaat. Elke gemeente moet volgens de richtlijn van de Rijksoverheid in 2030 al 20% van haar woningbestand aardgasvrij hebben gemaakt! Concreet betekent dit dat de gemeente Maasgouw voor het eind van 2021 ook een keuze gemaakt MOET hebben in welke wijken of buurten gestart moet worden met dit project. In Maasgouw zijn dat dus ruim 2000 woningen die al in 2030 aardgasvrij moeten zijn. De huidige 10.500 woningen in Maasgouw moeten in 2050 dan allemaal aardgasvrij zijn. En dat is krap tijd als je ziet wat daarvoor allemaal onderzocht, afgestemd en verantwoord moet worden.

In dat plan moet dus vastgelegd worden, WANNEER, WAAR en HOE het “aardgasvrije Maasgouw” gerealiseerd moet worden.

Daarover maakt de Coöperatie Duurzaam Maasgouw zich wel degelijk en terecht zorgen.

In de procedure die de overheid hiervoor aangereikt heeft staat aangegeven dat de burgers hierin moeten kunnen meepraten en dat de criteria voor de besluitvorming vooraf opgesteld moeten zijn. En dat lijkt ons zaak om daar de belangen en wensen van burgers bij elkaar te brengen. Te beginnen met deze vragenlijst. We willen graag van de inwoners van Stevensweert weten hoe zij tegenover de aankomende warmtetransitie staan, wat de behoeften en wensen zijn met betrekking tot het aardgasvrij maken van hun woning en hoe zij in het komende proces betrokken willen worden. Daarom is het belangrijk dat U uw stem laat horen! De resultaten van deze inventarisatie moeten sturing geven aan de keuzes en de praktische invulling die de gemeente in 2021 moet geven aan de Transitievisie Warmte. De vragenlijst is anoniem en moet voor 1 maart a.s. ingevuld zijn en is te vinden op https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/vragenlijst-aardgasvrij-wonen/

Het is een complex onderwerp: dat zien we nu al aan de reacties die op dit moment al binnen zijn van burgers uit de gemeente Maasgouw. De meningen, oplossingen en voorstellen zijn heel divers. De belangen voor de burgers zijn bijzonder groot. Wie betaalt hoeveel in die plannen, geeft de gemeente subsidie, hoeveel procent is dat. Wat doe je in de oude kern van Stevensweert waar de technische mogelijkheden zeer beperkt zijn? Trouwens in Stevensweert wordt in 2021 de oude kern, weliswaar gefaseerd, gerenoveerd. Zijn die inwoners nu al te laat?

Wat is in deze de rol van de dorpsraad?
In dit geheel heeft iedere dorpsraad in iedere kern een voortrekkersfunctie door te zorgen voor informatie en voorlichting aan de burgers.

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is gaarne bereid om samen met de dorpsraad de informatie, voorlichting en afstemming organiseren.

Voor wie echt meer informatie wil krijgen:
De website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw geeft over de Transitievisie Warmte veel informatie over o.a. de procedure, de noodzakelijke onderbouwing van de besluitvorming en geeft info over de Planbureau gegevens voor aardgas-alternatieven in Stevensweert.

Kijk op: https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/
over het woningbestand: https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/woningbestand-maasgouw/
over de energieprestatie van de woningen in Stevensweert:
https://duurzaammaasgouw.nl/energiebesparing/energiegebruik-maasgouw/energiegebruik-in-stevensweert-in-2018-en-in-2019/
over de rol van het energielabel: https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/energielabel/

Bronvermelding:
www.duurzaammaasgouw.nl
www.deltalimburg.nl  
www.gemeentemaasgouw.nl

Print Friendly, PDF & Email