Werkzaamheden in het natuurgebied rond de Molenplas in Stevensweert

We kregen op 5 juli 2022 het volgende bericht van Natuurmonumenten.

Graag laten we weten dat de oostzijde van natuurgebied de Molenplas in Stevensweert grotendeels weer toegankelijk is voor wandelaars. Dat betekent dat het volledige rondje om de Molenplas weer gewandeld kan worden, op een klein stukje ‘buitenom’ na.

De werkzaamheden door Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat voor de aanleg van de nieuwe vispassage zijn vergevorderd, maar nog niet klaar.

Rondje Molenplas weer mogelijk.

Op een klein stukje na kan het volledige rondje om de Molenplas bij Stevensweert weer worden gewandeld. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe vispassage zijn vergevorderd, maar nog niet klaar. Met dit project verbeteren Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg de zwemroute voor de vissen, zodat ze een groter leef- en voortplantingsgebied krijgen. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt onder ecologische begeleiding en in afstemming met Natuurmonumenten als eigenaar en beheerder van het gebied.

Bekijk de animatie met uitleg over doel
:

https://www.youtube.com/watch?v=dO1RVO8xjeQ&feature=emb_imp_woyt

Vispassage bijna helemaal gegraven

De 2 km lange vispassage is bijna helemaal gegraven. Deze 2 km nieuwe beek krijgt de naam ‘Verlengde Oude Maas’. Volgens de planning zouden de werkzaamheden in het najaar van 2021 aanvangen. Het werk is echter pas later begonnen. Voor sommige delen is meer tijd nodig. Dit komt door onvoldoende beschikbaarheid van materialen én noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp vanwege de veranderende situatie als gevolg van de wateroverlast in juli 2021. Dat betekent dat we nog niet klaar zijn met de werkzaamheden. Wel stellen we een groot deel van het gebied weer open voor de wandelaars en de grote grazers.

In- en uitstroomvoorziening wordt nog gemaakt.
Aan de kopse kanten van oostzijde van de Molenplas en Biltplas zijn de zogeheten in- en uitstroomvoorzieningen van de vispassage nog niet gemaakt. Dit betekent dat er nog geen lokstroom
-is en de vissen nog geen gebruik kunnen maken van de nieuwe zwemroute. Deze 2 delen blijven
afgesloten voor wandelaars en zijn werkterrein. Zodra het kan, gaan we verder met de werkzaamheden. We verwachten voor het einde van het jaar beiden voorzieningen gemaakt te hebben. Daarna kan het hele gebied open. Voor het rondje Molenplas betekent dit dat je nog een klein stukje buitenom moet lopen, via het fietspad aan de Verlengde Oude Maasweg. De rest van het gebied is weer begaanbaar, hier mag je vrij struinen.
Op het kaartje kun je zien waar je weer kunt lopen en waar je het gebied in en uit kunt.

Oversteekplekken
Op een aantal plekken zijn bruggetjes over de beek gelegd, zodat je als wandelaar makkelijk van de
ene naar de andere kant kunt. Ook voor de grote grazers zijn er oversteekplekken in de vorm van
doorwaadbare plaatsen, ook wel voorde genoemd.
Meer informatie
www.waterschaplimburg.nl/vispassagemolenplas

Vorig jaar op 29 juli 2021 informeerden we over de werkzaamheden door Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat in het natuurgebied de Molenplas, dat wordt beheerd door Natuurmonumenten.
Volgens planning zouden de werkzaamheden voor het aanleggen van de nieuwe vispassage in het najaar 2021 aanvangen. Die termijn werd niet gehaald. Er kon helaas pas later worden gestart door onvoldoende beschikbaarheid van materialen én noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp vanwege de veranderende situatie als gevolg van de wateroverlast in juli 2021. De vertraging brengt met zich mee dat de oostzijde van het natuurgebied, langs de weg van de Eilandbrug in Stevensweert tot de brug van Ohé en Laak, langer afgesloten blijft. De verwachting is dat in juni 2022 dit deel van het gebied weer open kan worden gesteld voor wandelaars.  
Meer informatie is te vinden op de projectwebsite van Waterschap Limburg: www.waterschaplimburg.nl/vispassagemolenplas.

Verder in dit verhaal ziet u een kaartje. Dit wordt als poster opgehangen bij het terrein, om wandelaars te attenderen op de langere afsluiting. Afgelopen voorjaar informeerden we jullie over de plannen van Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat voor de aanleg van een nieuwe beek voor vissen in de bestaande natuur aan de oostzijde van de Molenplas/Biltplas bij Stevensweert. Dat gebeurt in afstemming met Natuurmonumenten als terreineigenaar en -beheerder. Via deze e-mail informeren we jullie opnieuw over de start van de uitvoering vanaf september. Let op: de gedeeltelijke afsluiting van het natuurgebied is in verband met de nasleep van het hoogwater nu al van kracht!

Hoe zat het ook alweer?
Dankzij de nieuwe beek kunnen vissen straks makkelijker vanuit de Maas naar de Oude Maas en verder landinwaarts naar de Geleenbeek zwemmen. Hierdoor verbetert de vismigratie in het gebied en kunnen vissen de plekken waar ze voortplanten beter bereiken.
Op verschillende plekken komen oversteekplaatsen voor wandelaars om de nieuwe beek te kruisen. Ook komen er doorwaadbare plaatsen voor de grote grazers: op die manier kunnen de Galloway-runderen en de Konikpaarden van de ene kant van de beek naar de andere kant lopen.
 
Planning werkzaamheden
De voorbereiding begint op 2 september met het kappen van een aantal bomen aan de noordkant van de Biltplas, bij het moerasbosje. Daar wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe beek. Daarna begint de aannemer met het aanleggen van de beek aan de oostkant van de plassen. Dat duurt naar verwachting tot juni 2022.

Oostzijde natuurgebied afgesloten
De werkzaamheden vinden plaats in de natuur aan de oostkant van de Molenpas en Biltplas. Tijdens de hele uitvoeringsperiode – tot juni 2022 – is de oostzijde van het natuurgebied werkterrein en daarom afgesloten voor publiek. Let op: als gevolg van het hoogwater is het terrein hier flink veranderd en om veiligheidsredenen nu al dicht!

Omleidingsroute voor wandelaars
De afsluiting betekent dat het tot juni 2022 niet mogelijk is om het volledige rondje om de Molenplas te wandelen. Wandelaars kunnen omkeren en/of omlopen via de Biltplas en het fietspad aan de Verlengde Oude Maasweg (= weg tussen Julianakanaal en Molenplas). Houd er rekening mee dat de route om beide plassen ongeveer 7,8 kilometer lang is. De wandelknooppunten en de premiumroute Water Wandel Wereld zijn tijdelijk omgeleid. Volg de bordjes.
De afsluiting en omleiding zijn te vinden in bovenstaand kaartje, ook te downloaden https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/maasvallei/nieuws/rondje-molenplas-8-maanden-gestremd.

Machines en vrachtauto’s in het terrein kunnen tot slot voor geluids- en stofoverlast zorgen.

Vogeluitkijkpunt bereikbaar
Het vogeluitkijkpunt blijft bereikbaar via de stapstenen, zodra het water verder is gezakt en de stenen weer veilig te betreden zijn.

Sportvisserij
Het deel van het gebied waar wordt gewerkt, is tijdens de uitvoering afgesloten voor sportvissers. De vissteiger voor minder validen en de parkeerplaats aan de Verlengde Oude Maasweg zijn niet bereikbaar. Vissen in het visgebiedje tegenover de Hompesche Molen (toegankelijk voor minder validen) blijft gewoon mogelijk.

Meer informatie en vragen
Kijk voor uitgebreide projectinformatie op www.waterschaplimburg.nl/vispassagemolenplas. Neem met vragen contact op met Kim Baeten, omgevingsmanager Waterschap Limburg: bel  088 – 88 90 100 of stuur een mail naar projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.
Heb je een specifieke vraag of melding voor Natuurmonumenten? Mail dan naar maasvallei@natuurmonumenten.nl of bel met Frenk Janssen, coördinator natuurbeheer, via 0615073109.
Tot slot
Buiten bij het natuurgebied zijn inmiddels informatiebordjes opgehangen en is de bewegwijzering aangepast. Deze week zullen de samenwerkende partijen ook de bredere publiekscommunicatie opstarten, o.a. via social media.
Kijk ook op Delta Limburg

Print Friendly, PDF & Email