Gemeente&Provincie

Gestructureerd overleg met de gemeente Maasgouw is een van de doelen van de “Stichting Dorpsraad Stevensweert”. Maar ook provinciale aangelegenheden hebben invloed op de dagelijkse gang van zaken in Stevensweert. Publicaties dienaangaande  van de gemeente en de provincie treft u op deze pagina aan.


Onze samenleving is constant in beweging en veranderingen gaan steeds sneller. Hierdoor is ook de verhouding tussen burger en overheid steeds aan veranderingen onderhevig. Dat heeft gevolgen voor de rollen en werkwijze die van de gemeente wordt verwacht. Daarbij moeten rollen worden ingevuld die traditioneel van aard zijn, maar ook steeds meer rollen die zijn gericht op ondersteuning en samenwerking.
De samenwerkingsrol is van belang omdat de gemeente voor een succesvolle aanpak van maatschappelijke opgaven afhankelijk is van andere partijen in de samenleving. Dit vraagt om een gemeente die zich als partner voor anderen opstelt, waaronder de Dorpsraad Stevensweert. Deze visie is opgesteld in een 32 pagina’s tellende “Strategische visie 2025 die u hier kunt lezen en/of downloaden.


De samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) en de provincie Limburg hebben samen het initiatief genomen tot het opstellen van een Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg. Dit op basis van het in mei 2012 ondertekende Bestuursakkoord Wonen Midden-Limburg. Het volledige 81 pagina’s tellende rapport kunt u hier lezen en/of downloaden.

Print Friendly, PDF & Email